Venkovní areál

Po roce 1989 se letní poutní bohoslužby konaly na volném prostranství před kostelem, protože kapacita kostela pro větší shromáždění poutníků je velmi omezená. Byl pořízen přenosný oltář se stupínkem, který se po každé mši sv. venku musel uklidit. Při stavbě i úklidu pomáhali většinou poutníci. Tehdejší českobudějovický biskup ThDr. Antonín Liška, místní farář P. František Hobizal a Šedé sestry několikráte projevili přání vybudovat důstojný venkovní areál pro letní poutní bohoslužby,
Ztvárnění této myšlenky se ujal Ing. arch. Antonín Malec z Českých Budějovic. Snahou autora návrhu bylo co nejvíce se přiblížit podmínkám daného prostředí a vyřešit přijatelný vztah novostavby ke stavbě kostela. Proto byl zvolen nejjednodušší architektonický útvar kruhové stavby – střechy na šesti sloupech, prosvětlené středovým světlíkem nad kruhovým půdorysem. Střecha kryje kamenný oltář, ambon, sedes a pomocnou sakristii, jejíž čelní stěna s monogramem Panny Marie tvoří pohledový uzávěr a také pozadí oltáře.

Zvláštní pozornost je věnována kamennému oltáři, nejvýznamnějšímu liturgickému objektu, kde se slaví eucharistická oběť, doplněného začátečními písmeny  řeckých slov – ICHTIS (napsat řecky), což v češtině znamená: Ježíš Kristus – Boží Syn – Spasitel. Ambon, označený vytesaným křížkem do kruhu, slouží ke čtení z Písma sv. 12 sedes značí 12 apoštolů. Z návrhu celé stavby by měla působit úcta k Panně Marii a k jejímu jménu. To vyjadřuje již zmíněný monogram. Věrnost a úctu zase vyjadřují symboly prstenů na věžičce řazených směrem k nebi.
Po dlouhých a obtížných jednáních bylo dílo realizováno v jubilejním roce 2000.

Posvěcení celého areálu vykonal českobudějovický biskup ThDr. Antonín Liška při májové pouti dne 5. května 2001, za účasti mnoha kněží a poutníků.
Ke spokojenosti poutníků slouží také nové sociální zařízení zbudované za zvonicí a nové prostorné parkoviště.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu