Ostatní budovy

Lovecký zámek vystavěl bratr Emanuela Buquoye hrabě Albert v letech 1709–1710. Zámek je stavěn jako dvoupatrová budova s vysokým štítem a volutovými křídly. Štít zdobí buquoyský erb. Libějovická vrchnost zde často trávila horká léta.  R. 1714 však hrabě Albert náhle umírá. Jeho nástupce neměl o zámek valný zájem. Proto si tehdy zde působící P. Mach snadno vyprosil, aby zde kněží mohli bydlet a nemuseli každý den dojíždět z Libějovic. Tak se vlastně z původního loveckého zámku stává fara, Při ní měl kněz malé hospodářství. Fara se během let nijak nepřestavovala. Koncem 18. století byla v bočním levém křídle zámečku přistavěna škola – dvoutřídka. Později se jí přezdívalo stará škola.

R. 1903 pak byla v pravé straně zámečku přistavěna škola nová, jednopatrová. Hned vedle byl také zřízen byt učitele. Do působnosti školy náležely děti z Malovic, Nestanic a Krtel. Podle zápisů ve farní kronice chodilo do školy velmi málo dětí a několikrát se uvažovalo o jejím zrušení. Pro děti bylo každodenní chození na Lomec obtížné. Ke zrušení školy došlo až v r. 1963.

Dnes jsou budovy využívány jako fara a klášter Šedých sester. V roce 2017 je budova „školy“ zrekonstruována a pronajata spolku Domov Žlutý Petrklíč za účelem poskytování sociálních služeb týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Vedle lomecké fary a školy nechyběla ani hospoda. Byla pod kostelem. Později přestala sloužit pro tento účel. Dnes je to soukromý byt.

Zvonice: Ještě začátkem našeho století byl na kostelní věži jeden zvon. V zimě r. 1901 zvon z báně vypadl do sněhu. Protože na něm nebyla shledána žádná trhlina, byl znovu vytažen. Neměl už ale jasný zvuk, a proto byl vyměněn za nový. Stále více však narůstala touha farníků, poutníků i kněží, aby kostel měl zvonů více. Poněvadž se na hlavní věž vejde zvon jen jeden, bylo nutno postavit zvonici. Lomecký farář Leška zakoupil pro její stavbu roku 1936 od Školní rady pozemek vzdálený asi 50 metrů od kostela. Památkový úřad neměl zprvu námitky, ale v r. 1937 začal celou záležitost protahovat s námitkou, že věž by mohla narušit celkový obraz lomeckého areálu. Pak dokonce stavbu zamítl. P. Leška poslal Památkovému úřadu plán stavby. Měla být 29 metrů vysoká, zvony umístěny ve výši 20 metrů. Teprve poté je dáno povolení ke stavbě. Během stavby věže se objevil nápad, aby ve vrcholu byla zároveň zřízena turistická rozhledna, ale to P. Leška zásadně odmítl. 27. srpna 1939 se za přítomnosti několika kněží a redemptoristů z Libějovic konalo svěcení tří zvonů. Zvony bohužel nezvonily dlouho. V březnu 1942 jsou sejmuty a odebrány na válečné účely.
Až do konce války zůstala zvonice prázdná.

Po válce byl na věž zavěšen zvon ze Svaté Hory. Pochází z r. 1661 a je tedy starší než kostel sám. Jak řečeno, pochází ze Svaté Hory, kde byl ve třicátých letech nahrazen zvonkohrou a přestal se používat. Redemptoristé jej převezli na libějovický zámek, a když se po válce museli z Libějovic odstěhovat, našel zvon své místo na prázdné lomecké zvonici. O hlavní pouti r. 1974 jsou posvěceny dva nové zvony „Václav a Marie“, které byly ulity v Německu a připojeny ke zvonu ze Svaté Hory. Světitelem zvonů a hlavním celebrantem byl Mons. Josef Kavale, tehdejší kapitulní vikář z Českých Budějovic.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu