Od r. 1989

Po r. 1989, ale už i začátkem r. 1988, Lomeček zaznamenává velké oživení a rozkvět celého poutního místa. Z iniciativy duchovního správce P. Františka Hobizala, velkého mariánského ctitele a za vydatné pomoci P. Slávka Švehly se od března 1989 každou první sobotu v měsícikonají poutě. Postupně se po bohoslužbě připojil nějaký program: beseda, divadelní nebo hudební vystoupení, dle zaměření pouti – pro nemocné, pro děti… V letních měsících i mimo ně nechyběl světelný průvod za doprovodu kapely a zpěvů. Lomeček navštěvují významné církevní osobnosti z Čech i ze zahraničí – nuncius Giovanni Coppa, kardinálové, biskupové, opati…

Na slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo se vždy sjíždějí poutníci se svými duchovními správci z mnoha míst. Od října 1992 se zde konají tzv. Fatimské dny. Jsou každého třináctého dne v měsíci, v den výročí prvního zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Většina poutí se koná venku. Pro tento účel byl v r. 2000 vybudován venkovní oltář, který nahradil přenosný. Posvěcení celého areálu vykonal českobudějovický biskup ThDr. Antonín Liška při májové pouti dne 5. května 2001, za účasti mnoha kněží a poutníků.

Od května 1990 veškeré poutní dění zaznamenává lomecký zpravodaj – měsíčník Ave z Lomečku.  V roce 1993 při májové pouti prožil Lomeček, celá jeho farnost a okolí výjimečnou a radostnou událost. V sobotu 1. května, poprvé v historii Lomce, proběhlo zde kněžské svěcení. Na kněze byl vysvěcen místní farník jáhen Th.Mgr. Bohuslav Richter z blízké vesničky Krtely. Svěcení přijal z rukou budějovického biskupa Mons. ThDr. Antonína Lišky. 2. května byla slavná primice za účasti mnoha poutníků z Moravy, kde P. Bohuslav do té doby působil.
Do roku 2001 řídil a plánoval všechny akce P. František Hobizal a P. Slávek Švehla, který dne 15. listopadu 1999 ukončil svou službu děkana ve Vodňanech, faráře ve Skočicích a Chelčicích a kaplana lomeckého. Nastoupil do německého Mnichova, kde duchovně pomáhá krajanům. Po odchodu P. Slávka řídil veškeré dění na poutním místě P. František Hobizal sám. Novým kaplanem lomeckým, duchovním správcem farnosti, Šedých sester a administrátorem chelčickým byl ustanoven P. Ing. Viktor Frýdl.
V neděli 8. července 2001 kolem páté hodiny ranní P. František odešel na věčnost.
V den 1. září 2001 byl jmenován pro lomeckou farnost, Šedé sestry a Chelčice P. Josef Břicháček C.Ss.R., pro Bavorov byl ustanoven P. Ing. Viktor Frýdl.
Poutě do konce roku probíhaly stylem, který naplánoval otec František. Od roku 2002 program veškerých událostí vedl P. Josef Břicháček. Tento velmi vzácný kněz v Lomečku působil velmi krátce, pouze do dubna roku 2004, kdy vážně onemocněl a odešel do charitního domova ve Staré Boleslavi, kde 10. června zemřel. Poutní ruch a veškeré dění v Lomci nemělo stálého kněze. Byly samé zástupy, ale přesto poutě probíhaly dále, ale změnil se jejich styl a ubylo poutníků i kněží.
Dne 1. července 2004 nastoupil opět nový duchovní správce farnosti, řeholních sester a farnosti Chelčice P. ThLic. Patrik Maturkanič CFSsS.
Jeho příchodem začínají poutě znovu rozkvétat. Opět přichází mnoho poutníků a ctitelů Panny Marie lomecké o hlavních poutích i mimo ně.
roce 2004 poutní místo Lomec slavilo 300. výročí posvěcení kostela. Toto významné jubileum bylo zahájeno v předvečer hlavní pouti v sobotu 11. září 2004 a bylo zakončeno v pondělí 12. září 2005. Oslavy, 11. – 14. 9. 2004 byly opravdu veliké, rovněž i ukončení jubilejního roku.
Příchodem P. Patrika Maturkaniče Lomeček nejen znovu duchovně ožívá, ale díky jemu je i v mnoha rovinách vylepšován, tak aby příchozí se zde cítili dobře a rádi se vraceli.

roce 2005 vzniká nová křížová cesta, instalována při cestě k místnímu hřbitovu. Jako poděkování a opožděný dárek Panně Marii k 300letému jubileu posvěcení svatyně nechal P. Patrik vybudovat v roce 2006 meditativní zahradu Panny Marie, která je hojně navštěvována.
Lomeček je přitažlivý nejen ke konání poutí, ale také svateb, křtů, duchovních cvičení. Lomeček žije a to díky Bohu, jeho Matce a lidem, kteří o něj s láskou pečují…

V r. 2010 z Lomečku odchází duchovní správce P. ThDr. Patrik Maturkanič CFSsS a na jeho místo nastupuje P. Miroslav Nikola sídlící v Bavorově. Za vedení nového duchovního správce Lomeček žije svým tichým a méně výrazným životem. Některé poutě zvl. v zimních měsících jsou zrušeny. Přesto je z čeho čerpat vždyť poutní místo patří Panně Marii a ta si své nepřestane přitahovat.

Od září 2014 do června 2017 na Lomečku působí jako duchovní správce P. Tomáš Hajda, který sídlí ve Vodňanech a na Lomeček dojíždí.

Od 1. července 2017 jej střídá P. Josef Prokeš, který se vrací z Říma ze studií a na Lomeček také dojíždí z nedalekých Vodňan.

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu