Meditační zahrada Panny Marie

V r. 2004 poutní kostel slavil jubileum 300 let od jeho posvěcení a zahrada vyplynula jako poděkování a opožděný dárek Panně Marii k tomuto jubileu.
Důvody a účel také vysvětluje P. Patrik Maturkanič, lomecký duchovní správce, díky jeho snahám tato zahrada vznikla:
…Poutní kostel Jména Panny Marie z roku 1704 zůstává v centru celé meditativní zahrady, posazené o několik metrů níže jihovýchodním směrem, která je jakousi „předsíní“ tohoto chrámu. Prostor Meditativní zahrady Panny Marie by se měl stát místem, kde si je možné v tichu přírody odpočinout a rozjímat nad sedmi zastaveními ze života Panny Marie. Uprostřed zahrady je navržen jednoduchý kříž vyjadřující, že právě skrze Pannu Marii se má život obracet ke Kristu: „Per Mariam ad Jesum“. Tak znělo životní motto velikána českobudějovické diecéze, pastýře lidu svého Msgre. ThDr. Josefa Hloucha. Do celého komplexu meditativní zahrady je také zasazena mohutná lípa Naděje, která se tu ve své kráse rozpíná již po několik staletí a je ozdobou celého kraje.
…Přáli bychom si, aby naplnění tohoto projektu bylo přínosem pro všechny naše diecezány, tuzemské i zahraniční návštěvníky, turisty a poutníky, aby zde zakusili vnitřní očistu a načerpali kulturní i duchovní posilu pro svou další cestu životem, po níž kráčí.
Kéž je toto posvátné místo pro každého Božím dotekem a pramenem Boží milosti. K tomu na přímluvu Panny Marie Lomecké všem ze srdce žehnám…

Se samotnou realizací zahrady se začalo koncem dubna r. 2005. Budování základů, prořezávání stromů, bagrování, navážení materiálu. Postupem času došlo na jemnější úpravy a pomalu s rýsovaly tvary budoucí zahrady. Stavební práce pak vystřídaly práce zahradnické – navážení půdy a osazování nově vzniklých záhonů.
Střed zahrady tvoří kruhový záhon, který je zatravněn a na mírném vršíčku je osazen velký dřevěný kříž. Do půlkruhového záhonu na jižní straně jsou v pravidelné vzdálenosti umístěny kameny s reliéfy.
Kolem záhonů jsou úzké cestičky tvarované do spirály a zpevněné jemnými kamínky. Jejich okraj je zvýrazněn kamennými kostkami.
K posezení nechybí lavička a témuž účelu posloužila i nefunkční studna.
Zahradu od cesty odděluje malý dřevěný plůtek se třemi vstupy, které vytyčují dřevěné sloupky. U hlavního vstupu od parkoviště je umístěna informační tabule s plánkem a schematickým vyobrazením událostí ze života Panny Marie na sedmi kamenech. Nejspodnější vstup směřuje k památné lípě, u které je také lavička.

Další zajímavostí je kousek od kříže světlo ve tvaru lucerny, které občas svítí i v noci, což je velmi pěkné. Nevšední atmosféru vytváří také zapadající slunce objímající celý prostor zahrady. 
Jak bylo již zmíněno, jsou na 7 kamenných balvanech v centrální kompozici Meditativní zahrady Panny Marie výtvarně dotvořeny keramické obrazy s duchovní mariánskou tématikou. Grafické návrhy s vlastními keramickými kachlemi pro jednotlivá zastavení vytvořily výtvarnice  Mgr. Eva Boříková a Mgr. Klára Kavanová Mušková. 
Meditativní zahrada Panny Marie byla slavnostně požehnána při pouti 3. června 2006. Požehnal ji Mons. Pavel Posád, biskup tehdy ještě litoměřický. 

Kéž tento prostor slouží všem k načerpání tělesné i duchovní posily!

1. OBRAZ: Zvěstování – setkání s Andělem

Hlavní myšlenka: „Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.“ (Lk 1,30–32)

2. OBRAZ: Magnifikat – setkání s Alžbětou

Hlavní myšlenka: „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?“(Lk 1,39-43)

3. OBRAZ: Betlém – Bohorodička

Hlavní myšlenka: „Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“ (Lk 2,6-7)

4. OBRAZ: Obětování v chrámě – žena bolesti

Hlavní myšlenka: „A Simon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo myšlení mnohých srdcí.“(Lk 2,34-35)

5. OBRAZ: Přímluvkyně – Kána Galilejská

Hlavní myšlenka: „Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno“. Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina“. Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoliv vám nařídí.“ Jan 2,1-5)

6. OBRAZ: Matka bolestná – Matka lidstva

Hlavní myšlenka: „U Ježíšova kříže stála jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.“ (Jan 19,25-27)

7. OBRAZ: Večeřadlo – seslání Ducha svatého

Hlavní myšlenka: „Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“(Sk 1,13-14)

Aktuality

Poutní místo Lomec

Kostel sv. Bartoloměje Praha

Prosba o modlitbu