Zasvěcený život

Zasvěcený život skrze sliby evangelijních rad je trvalý způsob života, jímž sestry pod vlivem Ducha svatého důsledněji následují Krista, zcela se zasvěcují Bohu, nejvýš milovanému, k jeho cti, k rozvoji církve a ke spáse světa, a tak dosahovaly dokonalé lásky ve službě Božímu království a předem zvěstovaly nebeskou slávu a staly se v církvi jejím jasným předobrazem.

skldn slib.JPG

Zasvěcený život je stav založený na slibu evangelijních rad a patří k životu a svatosti církve.

Církev svatá považuje řeholní stav za zvláštní dar a praví, že ti, kterým se ho dostalo, „se více připodobňují způsobu života chudého a panenského, který si zvolil Kristus Pán a který přijala i jeho panenská Matka“ (LG 46).

První, hlavní účel kongregace je vést své členky k dokonalosti zachováváním evangelijních rad podle Řehole a života bratří a sester třetího regulovaného řádu sv. Františka z Assisi.

Naše sliby

Řeholními sliby se sestry veřejně zavazují, že budou zachovávat tři evangelijní rady: chudobu, čistotu a poslušnost, zasvěcují se Bohu skrze službu církve, a stávají se členkami řeholní společnosti s právy a povinnostmi stanovenými právem.

Řeholní oděv

Na znamení svého zasvěcení sestry nosí řeholní oděv, který tvoří černý hábit s pláštěnkou, která nahrazuje škapulíř, černý závoj. Hábit je přepásán černým cingulem se sedmiradostným růžencem Panny Marie. Při věčných slibech dostane sestra snubní prsten se znakem: tři hřeby a nápis IHS.

Naše modlitba

Duchovní život sester je prohlubován pravidelnou denní modlitbou, účastí na eucharistii a ostatních svátostech, četbou Písma svatého, rozjímáním, duchovní četbou osobní modlitbou, snahou o své obrácení... Společně se také sestry modlí Modlitbu církve – breviář.

Duchovní poslání kongregace

Zvláštním darem Božím a odkazem naší řeholní rodiny je:

  1. podávat smír za hříchy,
  2. vyprošovat světu Boží milosrdenství,
  3. obětovat se na úmysly Svatého otce,
  4. za požehnání kněžské práce,
  5. a vzrůst křesťanského života v lidu.

S těmito úmysly sestry konají skutky milosrdné lásky, slouží nemocným, opuštěným, potřebným a pomáhají také v úkolech duchovní správy.

Charakteristika a organizace kongregace

Kongregace je od r. 1972 papežského práva, to znamená, že je přímo podřízena Svatému otci. Sestry se řídí řeholí III. řádu sv. Františka, upravenou pro klášterní společenství, schválenou v roce 1982 papežem Janem Pavlem II. V tomto duchu jsou napsány i stanovy kongregace. Kongregace je kontemplativně-činná, tzn., že život modlitby je spojen s životem služby, vnější činnosti.

Kongregace je řízena centrálně. Ustanovující zákonodárnou moc vykonává generální kapitula. Řádné vedení kongregace je v rukou generální představené a její rady. Každá komunita je řízena místní představenou.

Používaná zkratka: OSFGr. (Ordo Sancti Francisci Grisearum)