Odkazy

Řády a kongregace v ČR

Mužské řeholní řády a kongregace

Augustiniánské opatství na Starém Brně
Benediktinské arciopatství na Břevnově
Benediktinské opatství Rajhrad
Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Česká provincie řádu sv. Augustina
Hospitálský řád sv. Jana z Boha milosrdných bratří
Kanonie premonstrátů v Teplé
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé)
Misionáři Saletini
Řád bratří kazatelů
Řád bratří Panny Marie Karmelské
Klášter Pražského Jezulátka
Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly
Řád servitů - služebníků Mariiných
Řád zbožných škol (piaristů)
Salesiáni Dona Boska
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité),

Ženské řády a kongregace

Česká kongregace sester dominikánek
Česká provincie Kongregace milosrdných sester sv. Vincence de Paul
Česká provincie sekulárního institutu Schönstattské sestry Mariiny
Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek
Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily
Institut zbožné společnosti Dcer sv. Pavla
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
Klášter sester premonstrátek v Doksanech
Komunita misijních sester služebnic Ducha Svatého
Komunita sester Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého
Komunita Venio OSB (benediktinky)
Kongregace dcer Panny Marie Pomocnice
Kongregace milosrdných sester Svatého Kříže
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství
Kongregace sester Nejsvětější Svátosti
Kongregace sester služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté - slezské
Kongregace sester sv. Josefa z Chambéry
Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova
Kongregace sester učednic božského Mistra
Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Misijní rodina Donum Dei
Sekulární institut - "Společenství Panny Marie na cestě"
Sekulární institut - Volontarií Dona Bosca
Sekulární institut Caritas Christi
Sekulární institut sv. Bonifáce
Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie
Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
Společnost sester Ježíšových

Františkánské řeholní rodiny

Řád menších bratří františkánů
Řád menších bratří kapucínů
Řád minoritů
Klášter sester klarisek v Brně
Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny
Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi
Řeholní dům sester františkánek misionářek Nejsvětějšího Srdce
Školské sestry sv. Františka - česká provincie
Sekulární františkánský řád (mezinárodní)
Sekulární františkánský řád
Institut františkánských studií